02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Prehrana

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 

Na osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in na podružnični šoli Zgornja Ložnica imajo učenci na voljo tri obroke: zajtrk, malico in kosilo. Zagotavlja se zdrava, raznovrstna in kakovostna hrana, ki je pripravljena v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v skladu z Zakonom o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Pravilnikom o šolski prehrani.

 

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo:

– da so jedilniki  usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi;

– uporabo sezonskih živil;

– da obroke pripravljamo iz različnih živil, iz vseh skupin živil;

– da so živila kvalitetna, sveža, če je možno tudi od lokalnih dobaviteljev;

– da so jedi pripravljene brez dodatkov in ojačevalcev okusov, s čim manj sladkorja, bele moke, nasičenih maščob…

– da v obroke vključujemo sadje, zelenjavo, različne kaše, polnozrnate žitne izdelke, oreščke, stročnice, ribe, domače neposneto mleko, kvalitetno meso …

 

Šola organizira dietno prehrano otrok. Obroke ustrezno prilagodimo tistim učencem, ki skladno s smernicami za prehranjevanje iz zdravstvenih razlogov potrebujejo tovrstno prilagoditev. Starši morajo o posebnih prehranskih potrebah otroka obvestiti vodstvo šole, razrednika in organizatorja prehrane.

 

Jedilniki so na voljo na oglasni deski v jedilnici šole ter na spletni strani šole. Cena šolske malice za učence je določena s postavko ministrstva za šolstvo, ekonomsko ceno zajtrka in kosila potrdi Svet zavoda šole.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

 

Učencem in dijakom država s subvencioniranjem prehrane zagotavlja cenejši ali brezplačni obrok ter tako izboljšuje dostopnost šolske prehrane posameznikom iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

 

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

 

Učencu, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

 

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

 

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

ODJAVA PREHRANE

Posamezen obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezen obrok malice je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.30. Obroke kosila se lahko odjavi tudi za tekoči dan do 8.30. Odjave obrokov za matično šolo lahko starši posredujejo:

  • preko eAsistenta,
  • po telefonu (02/ 80 50 380 ali 02/ 80 50 365) ali
  • preko e-pošte na naslov: prehrana@ospo-slb.si.

Na podružnični šoli Zgornja Ložnica sprejema odjave kuharica na telefonski številki 02/ 843 02 05.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Starši so dolžni plačati polno ceno obroka, če obrok ni bil pravočasno odjavljen.

 

ŠOLSKA SHEMA

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in se izvaja od 1. 8. 2017. Združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Namen ukrepa je, da se otrokom v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov s ciljem:

• povečati nizko porabo sadja, zelenjave ter mleka;

• zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo;

• zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa;

• izboljšati prehranske navade otrok.

Sadje in zelenjavo, ter mleko in mlečne izdelke bomo učencem razdeljevali kot dodaten brezplačni obrok 1krat do 2krat tedensko skozi vse šolsko leto.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Jedilnik za tekoči teden – matična šola!

Jedilnik za tekoči teden – podružnična šola Zgornja Ložnica!

Cene prehrane

OBVESTILO O OZNAČEVANJU ALERGENOV

Soglasje in izjava za željeni način plačila prehrane otroka

Soglasje za trajnik

 

V primeru nedobave surovin ali spremenjenih aktivnosti posameznih oddelkov lahko pride do sprememb jedilnika.

Dostopnost