Prehrana

Učenci imajo v šoli na voljo tri obroke: zajtrk, malico in kosilo. Zagotavlja se zdrava, raznovrstna in kakovostna hrana, ki je pripravljena v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Hrana se na naši šoli pripravlja tudi za učence 2. osnovne šole Slovenska Bistrica. Jedilnike pripravlja vodja šolske prehrane Marija Predikaka in so na voljo na oglasni deski v jedilnici šole ter na spletni strani šole. Ceno malice določi minister, ekonomski ceni zajtrka in kosila potrdita Sveta zavoda obeh šol. Na osnovi Zakona o šolski prehrani in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so učenci upravičeni do subvencije za malico in do subvencije za kosilo. Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 38 % neto povprečne plače v RS. Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila se oddajo na Centru za socialno delo. Šola bo upravičenost do subvencije pridobila preko aplikacije CEUVIZ in te podatke upoštevala pri obračunu malice oz. kosila. Zakon o šolski prehrani in Pravilnik o šolski prehrana določata, da morajo starši odjaviti vsak posamezni obrok, sicer plačajo polno ceno, ne glede na upravičenost do subvencij.
V skladu s 3. členom Pravilnika o šolski prehrani OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica bomo spodbujali zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja s tematskimi razrednimi urami, ki jih bodo izvajali razredniki s pomočjo vodje šolske prehrane. Prav tako bomo v vzgojno-izobraževalne dejavnosti vključevali tiste aktivnosti učencev, s katerimi bodo učenci sodelovali pri pripravi in kulturnem zauživanju obrokov hrane. Učenci bodo skrbeli za ustrezno ločevanje odpadkov pod nadzorom dežurnega učitelja. Zdravo prehranjevanje bomo spodbujali s ponudbo raznolikega sadja in zelenjave ter z vključevanjem ekoloških izdelkov v šolsko prehrano. Učencem bomo odsvetovali uživanje nezdravih prigrizkov. Zadovoljstvo učencev in staršev s šolsko prehrano bo spremljala Komisija za prehrano.

Za zagotavljanje varnosti pripravljene hrane skrbi HACCP tim, ki je sestavljen iz naslednjih članic:
– Marija Predikaka, vodja šolske prehrane – vodja HACCP tima
– Tatjana Pufič, ravnateljica
– Barbara Goričan, vodja kuhinje
– , kuharica
– , hišnik

ŠOLSKA SHEMA
Naša šola se letos vključuje v razširjen mednarodni projekt »Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka«, ki ga financira Evropska unija. Učencem ponujamo dodatno sveže sadje, zelenjavo in določene artikle mlečnih izdelkov ter mleka. Zaradi razširitve sheme, bomo v tem letu poskušali spodbuditi učence tudi k boljšemu uživanju zelenjave in mlečnih izdelkov.
Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka je ukrep skupne evropske kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in hkrati omejiti naraščanje trenda povečevanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, mladostnikih ter kasneje pri odraslih.

Jedilnik za tekoči teden – matična šola!

Jedilnik za tekoči teden – podružnična šola Zgornja Ložnica!

Cene prehrane

OBVESTILO O OZNAČEVANJU ALERGENOV

Soglasje za trajnik

V primeru nedobave surovin ali spremenjenih aktivnosti posameznih oddelkov lahko pride do sprememb jedilnika.

Dostopnost