02 80 50 380 info@ospo-slb.si

S spremembo določila 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami; ZOFVI) imate kot davčni zavezanci možnost, da del dohodnine namenite za donacijo šolskemu skladu. V ta namen se je tudi naša šola uvrstila na seznam upravičencev do donacij od dela dohodnine. Šolski sklad OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica tako lahko pridobiva sredstva iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %, pri čemer se lahko sredstva iz tega naslova uporabijo zgolj za učence iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka (znižanje cen vstopnic za gledališke in druge prireditve za vse učence, znižanje prispevkov staršev za dneve dejavnosti v šoli in izven šole, nagrade za pust), zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, pomoč socialno šibkim (pomoč pri plačilu šolske prehrane, šolskih pripomočkov, pomoč za udeležbo na dejavnostih, ki se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, npr. šole v naravi, interdisciplinarne ekskurzije).

Na vas, spoštovani starši, se obračamo s prošnjo, da del dohodnine (0,3 %) namenite šolskemu skladu Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, in sicer na način, opisan spodaj.

  1. Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« izpolnite s svojimi podatki. Na priloženem obrazcu je že navedeno ime šolskega sklada, vanj vpišete še odstotek 0,3. Obrazec nato natisnete, ga podpišete in prinesete v tajništvo šole ali ga sami pošljete na pristojni finančni urad (FU Maribor, Finančna pisarna Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica). V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.
  2. Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 48238112 in vpišete odstotek 0,3.

Šolskemu skladu ene šole lahko namenite največ 0,3% dohodnine. Obrazec lahko izpolnita oba starša oz. tudi drugi sorodniki, ki bi želeli del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu.

Vsem, ki ste v naš šolski sklad že prispevali in vsem, ki boste to še storili, se iskreno zahvaljujemo.

Dodatno pojasnilo:

Kot davčni zavezanci lahko do 1% dohodnine odmerjene po zakonu namenite različnim upravičencem. To pomeni, da lahko del dohodnine namenite več šolskim skladom. Odločite se lahko za 0,1%, 0,2% ali 0,3% dohodnine. Seštevek vseh donacij dohodnine v šolske sklade pa ne more presegati 1% dohodnine.

Npr. če imate več otrok in vsak obiskuje drugo šolo lahko:

  • šoli 1 namenite 0,3% dohodnine,
  • šoli 2 namenite 0,3% dohodnine,
  • šoli 3 namenite 0,2% dohodnine in
  • šoli 4 namenite 0,2% dohodnine.

Skupaj boste torej namenili 1% dohodnine za različne šolske sklade.

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                                           Tatjana PUFIČ, prof.

 

Dopis in obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«

Dostopnost