Predstavitev projekta Pogum
POGUM
ESSZRSSMIZS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


PRO - POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih


Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

O projektu
V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:
- v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,
- predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,
- razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

Ključni cilji projekta so:
– razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja,
– mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije,
– opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, trajal pa bo 5 let (2017 – 2022).
Naša šola, glede na interese učencev, deluje na področju Kulture kot spodbujanja sobivanja v različnosti. Ključni izziv, na katerem temeljijo dejavnosti, se imenuje Raziščimo naravno in kulturno dediščino domačega kraja.

Člani šolskega projektnega tima so: Suzana Rajh, Gabrijela Ploj Zavšek, Bojana Gantar, Primož Rajh in Miran Lovrenčič.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.


Zapisala:
Gabrijela Ploj
Projekt POGUM
Predstavitev projekta
Podjetnostne kompetence
Aktivnosti v okviru projekta
Projekt pogum
statistika
danes smo: 29.9.2020, 0:8:1
obiskovalec: 2598666
 
 
©2020 Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vse pravice pridržane | gostovanje www.slohost.net