Projekt YouthStart
 
Vpis


VPIS V 1. RAZRED

Vpis v osnovno šolo odreja Zakon o osnovni šoli od 44. do 48. člena (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

Vpis in pogoji za vpis

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.


Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.


Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, osnovna šola v tem okolišu pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša.
Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Šolski okoliš OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in PŠ Zgornja Ložnicaa


PREPISI

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš, obvezno vpišite otroka pri nas, na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) pa naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vloga za prepis otroka na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Projekt YouthStart
Izziv: Ideja
Izziv: Empatija
Izziv: Perspektive
Izziv: Moj osebni izziv
Izziv: Vrednost odpadkov
statistika
danes smo: 28.10.2020, 10:21:12
obiskovalec: 2625065
e-gradiva na naši osnovni šoli
 
©2006 Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vse pravice pridržane | gostovanje www.slohost.net