Projekt YouthStart
 
Predstavitev šolske svetovalne službe

Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja šole.
Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe, ki se med seboj prepletajo, so:
- dejavnosti pomoči,
- razvojne in preventivne dejavnosti ter
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Svetovalno delo obsega naslednja področja:
- šolanje,
- učenje in poučevanje,
- skrb za šolsko kulturo, vzgojo in klimo,
- skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učenca,
- karierno orientacijo in
- reševanje socialno-ekonomskih stisk.
Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za vsestranski razvoj vsakega učenca šole.

Šolska svetovalna služba svoje dejavnosti načrtuje in izvaja v skladu s Programskimi smernicami – svetovalna služba v OŠ (1999). Pri delu se ravna po osnovnih načelih svetovanja:
- prostovoljnost (vsi udeleženci v šoli v svetovalni odnos vstopajo prostovoljno, svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem),
- zaupnost (načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu, ki se pri opravljanju svetovalnega dela v šoli dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov),
- dobrobit svetovanca (svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc pomaga pri zagotavljanju pogojev za rast in zaščito pravic vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli).

Posebno skrb namenjamo: učencem s posebnimi potrebami, učencem z učnimi in drugimi težavami, zagotavljanju varnega socialnega okolja, razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav, posvetovanju o vzgoji, razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini, svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklica, vodenju postopka vpisa v srednje šole in nadarjenim učencem.

Šolsko svetovalno delo opravljata pedagoginja Tadeja Pregl (tadeja.pregl@ospo-slb.si) in psihologinja Neva Klaneček (neva.klanecek@ospo-slb.si). V šolsko svetovalno delo se vključujeta tudi inkluzivna pedagoginja Jasna Jančič (jasna.jancic@ospo-slb.si) in psihologinja Gabrijela Ploj Zavšek(gabrijela.ploj-zavsek@ospo-slb.si).

Psihologinja: (02) 8050 366

Psihologinja PŠ Zgornja Ložnica: (02) 8430 204

Pedagoginja: (02) 8050 369

Inkluzivna pedagoginja: (02) 8050 371

Projekt YouthStart
Izziv: Ideja
Izziv: Empatija
Izziv: Perspektive
Izziv: Moj osebni izziv
Izziv: Vrednost odpadkov
statistika
danes smo: 28.10.2020, 10:38:58
obiskovalec: 2625074
e-gradiva na naši osnovni šoli
 
©2006 Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vse pravice pridržane | gostovanje www.slohost.net